130.000 
140.000 
140.000 
899.000 950.000 
65.000 
65.000 
100.000 150.000 
60.000 80.000 
50.000 
130.000 
2.400.000 
450.000 
300.000 
230.000 
100.000 

Lược tạo kiểu

Bộ lược tạo kiểu Bluezoo

30.000 100.000 
390.000 
320.000 
22.000 
19.000 
19.000